BỘ NỒI ĐẤT

Vấu nối đất có sẵn cho tất cả các máy bơm có kích thước và nên được sử dụng để tuân thủ các yêu cầu của ATEX.